ZAJÍMAVOSTI NEJEN ZE SVĚTA REALIT

Máte už i vy zaplaceno?

Tak jako každý rok se blíží datum 31.5.2016 nám tím ubíhají poslední dny, kdy ještě můžeme bez sankcí zaplatit komunální poplatek za odpad.

Kdo je vůbec poplatníkem a kde je možné ho zaplatit?

Poplatníkem za komunální odpad je fyzická osoba, která má na území města Brna trvalý pobyt a fyzická osoba, která vlastní na území města byt nebo rodinný dům, ve kterém není hlášena k pobytu žádná osoba a která je určena k individuální rekreaci.

V případě cizinců je poplatníkem fyzická osoba, která má dle zákona povolen přechodný pobyt v obci na dobu delší než 90 dnů a fyzické osoby, kterým byla dle zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, udělena mezinárodní ochrana.

Platbu můžete provést v hotovosti na pokladně magistrátu, poštovní poukázkou nebo převodem na účet č. 111220022/0800 vedený u České spořitelny, který je platný od 1.1.2016 pod variabilním symbolem RČ. Dosavadní č. účtu je platné do 31.5.2016. Při platbě v hotovosti je však nutné znát jméno, adresu a datum narození každého poplatníka, za kterého poplatek platíme.

Více informaci, kde a v jakou hodinu zaplatit zjistíte na stránkách magistrátu města http://www.brno.cz/kontakty/.

Kdo je osvobozen od poplatku?

Poplatek za komunální odpad se nevztahuje na vlastníky, kteří jsou majiteli nemovitosti určené k rekreaci a mají trvalý pobyt na území města, ovšem jen v případě, nemá-li v dané nemovitosti nahlášen trvalý pobyt žádná fyzická osoba.

Tento poplatek také není povinna platit nezletilá osoba, umístěna v zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy na základě rozhodnutí soudu.

Osvobozeno od placení je také třetí nebo další dítě, v případě, že žije ve společné domácnosti s minimálně dvěma nezaopatřenými sourozenci, kteří v daném platebním období nedosáhli 15 let.

Pro zajímavost:

Třídit odpad se opravdu vyplatí

Díky tomu, že v Brně rok od roku roste množství vytříděných odpadů a na druhé straně klesá objem směsného odpadu se město rozhodlo snížit pro děti do 3 let a pro seniory nad 70 let z dosavadních 670,- poplatek na 500,-. Zároveň, ale ani město nevylučuje možnost, že v  dalších letech sníží platbu pro všechny poplatníky nebo zavede bonusy pro ty, kteří odpad pravidelně třídí. Ke snížení však bude možné přistoupit nejdříve až na konci roku 2016 a to z důvodu dotací na spalovnu odpadů, které město čerpá od Evropské unie.